•    
        • توسعه فعالیت های معدنی و صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی