•    
        • وضعیت ایمیدرو و طرح ها در پایان دولت دهم و اقدامات دولت یازدهم‌؛

          توسعه فعالیت‌های معدنی وصنایع معدنی بامشارکت بخش‌خصوصی