•    
        • اولین هایی که در زنجیره معدن به بار نشست / اطلاعات