X
   
 
    • خط مشی کیفیت ایمیدرو

      سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) در راستای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور از طریق توانمندسازی، مدیریت بهینه طرحهای توسعه، سیاستگذاری و نظارت اثر بخش بر واحدهای زیرمجموعه با رعایت الزامات کاربردی و قوانین و مقررات، موارد ذیل را در قالب خط‌مشی کیفیت دنبال می‌کند :

      • مدیریت بهینه طرحها
      • توجه به توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع
      • حمایت ازتداوم تولید و توجه به تامین داخلی
      • جذب حداکثری سرمایه و مشارکت بخش خصوصی
      • ایجاد هم افزایی درون و برون بخشی معدن و صنایع معدنی
      • تسهیل امور داخلی سازمان و کاهش اثرات محدودیتهای بین المللی
      • توجه به بکارگیری دانش و فناوری روز و حمایت از بومی سازی آنها
      • حفظ و ارتقاء سلامت، توسعه وتوانمند‌سازی سرمایه های انسانی

      مدیریت ارشد سازمان همراه با کارکنان، خود را متعهد به این خط مشی و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 می‌داند و در راستای اجرای این بیانیه از تمام توان خود برای افزایش کیفیت در عملکرد، حفظ منافع ذی نفعان و رسیدن به اهداف سازمان استفاده می نماید .

      جهت اطمینان از میزان اثربخشی خط مشی کیفیت این بیانیه بصورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار گرفته ودر صورت لزوم به روز رسانی خواهد شد .

      خداداد غریب پور
      معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و
      ریاست هیات عامل