دوشنبه،29 بهمن 1397
  
21:08:19
        
  •    
    
    • ارزشها

     1- حفظ حقوق و کرامت انسانی و عدالت اجتماعی
     2- توجه به ایمنی و سلامت کارکنان
     3- احترام به حقوق کلیه ذینفعان و مشتری مداری
     4- توجه به مناطق محروم، اشتغال زایی و پایبندی به حقوق جوامع محلی
     5- حفظ و صیانت از محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع تجدیدناپذیر و حقوق نسلهای آینده
     6- تعهد به اخلاق حرفه ای و احترام به مالکیت مادی و معنوی
     7- شفافیت در اطلاع رسانی و پاسخگویی