•    
        • مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی در پروژه های ذوب و پالایش فلزات اساسی