•    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ ساعت: 10:32:48
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 2,792 0.07 کاهش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 90 1,500 3.35 کاهش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 12,052 3.68 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,172 4.99 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 156 1,535 2.54 کاهش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 9 4,100 1.32 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 143 2,500 0.68 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 42 2,767 2.74 کاهش
     9 فخاس فولاد خراسان 6 4,909 4.99 کاهش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 1,224 2,094 0.81 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 811 1,415 1.43 افزایش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 137 2,010 3.27 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 178 1,790 1.76 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 229 2,626 1.83 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 2,900 1.01 افزایش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 131 2,359 1.26 کاهش