سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۱۰۳
   2اردیبهشت
   تولید
   ۱۰۷
   3خرداد
   تولید
   ۱۰۱
   4تیر
   تولید
   ۹۴
   5مرداد
   تولید
   ۸۹
   6شهریور
   تولید
   ۱۰۷
   7مهر
   تولید
   ۱۰۷
   8آبان
   تولید
   ۹۸
   9آذر
   تولید
   ۱۰۱
   10دی
   تولید
   ۹۳
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 شهریور
   تولید
   ۱۹۳.۹۶۲۲
   2 فروردین
   تولید
   ۳۷۸.۹۲۱۶
   3 فروردین
   تولید
   ۲۹۲.۷۱۵۰
   4 دی
   تولید
   ۲۶۸۱۹.۹۷۸۸
   5 دی
   تولید
   ۱۹۶۱۱.۷۸۳۰
   6 فروردین
   تولید
   ۲۳۱.۱۱۳۰
   7 دی
   تولید
   ۹۸۸.۰۵۸۶
   8 فروردین
   تولید
   ۱۱۷۴۵.۶۸۵۰
   9 بهمن
   تولید
   ۲۳۳.۲۶۷۳
   10 خرداد
   تولید
   ۳۲۲.۴۱۰۵
  • چاپ
  • گزارشات