سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1بهار
   تولید
   ۹۲
   2تابستان
   تولید
   ۸۸
   3پاییز
   تولید
   ۸۴
   4زمستان
   تولید
   ۳۰
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1
   تولید
   ۱۹۳.۹۶۲۲
   2
   تولید
   ۳۷۸.۹۲۱۶
   3
   تولید
   ۲۹۲.۷۱۵۰
   4
   تولید
   ۲۶۸۱۹.۹۷۸۸
   5
   تولید
   ۱۹۶۱۱.۷۸۳۰
   6
   تولید
   ۲۳۱.۱۱۳۰
   7
   تولید
   ۹۸۸.۰۵۸۶
   8
   تولید
   ۱۱۷۴۵.۶۸۵۰
   9
   تولید
   ۲۳۳.۲۶۷۳
   10
   تولید
   ۳۲۲.۴۱۰۵
  • چاپ
  • گزارشات