سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۳۱
   2اردیبهشت
   تولید
   ۳۱
   3خرداد
   تولید
   ۳۰
   4تیر
   تولید
   ۳۰
   5مرداد
   تولید
   ۲۸
   6شهریور
   تولید
   ۳۰
   7مهر
   تولید
   ۲۶
   8آبان
   تولید
   ۳۰
   9آذر
   تولید
   ۲۸
   10دی
   تولید
   ۳۰
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 شهریور
   تولید
   ۱۹۳.۹۶۲۲
   2 فروردین
   تولید
   ۳۷۸.۹۲۱۶
   3 فروردین
   تولید
   ۲۹۲.۷۱۵۰
   4 دی
   تولید
   ۲۶۸۱۹.۹۷۸۸
   5 دی
   تولید
   ۱۹۶۱۱.۷۸۳۰
   6 فروردین
   تولید
   ۲۳۱.۱۱۳۰
   7 دی
   تولید
   ۹۸۸.۰۵۸۶
   8 فروردین
   تولید
   ۱۱۷۴۵.۶۸۵۰
   9 بهمن
   تولید
   ۲۳۳.۲۶۷۳
   10 خرداد
   تولید
   ۳۲۲.۴۱۰۵
  • چاپ
  • گزارشات