سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۱۱۸۰
   2اردیبهشت
   تولید
   ۱۳۵۰
   3خرداد
   تولید
   ۱۲۶۰
   4تیر
   تولید
   ۱۲۸۸
   5مرداد
   تولید
   ۱۲۶۹
   6شهریور
   تولید
   ۱۳۱۵
   7مهر
   تولید
   ۱۲۳۵
   8آبان
   تولید
   ۱۳۰۸
   9آذر
   تولید
   ۱۰۷۳
   10دی
   تولید
   ۱۱۳۹
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 شهریور
   تولید
   ۱۹۳.۹۶۲۲
   2 فروردین
   تولید
   ۳۷۸.۹۲۱۶
   3 فروردین
   تولید
   ۲۹۲.۷۱۵۰
   4 دی
   تولید
   ۲۶۸۱۹.۹۷۸۸
   5 دی
   تولید
   ۱۹۶۱۱.۷۸۳۰
   6 فروردین
   تولید
   ۲۳۱.۱۱۳۰
   7 دی
   تولید
   ۹۸۸.۰۵۸۶
   8 فروردین
   تولید
   ۱۱۷۴۵.۶۸۵۰
   9 بهمن
   تولید
   ۲۳۳.۲۶۷۳
   10 خرداد
   تولید
   ۳۲۲.۴۱۰۵
  • چاپ
  • گزارشات