سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات سالانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفسالعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   11384
   تولید
   ۱۳۰
   21385
   تولید
   ۱۶۸
   31386
   تولید
   ۱۷۷
   41387
   تولید
   ۲۰۰
   51388
   تولید
   ۲۱۰
   61389
   تولید
   ۲۳۶
   71390
   تولید
   ۲۳۳
   81391
   تولید
   ۲۲۸
   91392
   تولید
   ۲۴۹
   101393
   تولید
   ۲۵۱
   111394
   تولید
   ۲۴۱
   121395
   تولید
   ۲۳۵
   131396
   تولید
   ۲۴۰
   141397
   تولید
   ۲۳۸
   151398
   تولید
   ۲۳۳
   161399
   تولید
   ۱۹۴
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف سال عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 1399
   تولید
   ۱۹۳.۹۶۲۲
   2 1399
   تولید
   ۳۷۸.۹۲۱۶
   3 1399
   تولید
   ۲۹۲.۷۱۵۰
   4 1399
   تولید
   ۲۶۸۱۹.۹۷۸۸
   5 1399
   تولید
   ۱۹۶۱۱.۷۸۳۰
   6 1399
   تولید
   ۲۳۱.۱۱۳۰
   7 1399
   تولید
   ۹۸۸.۰۵۸۶
   8 1399
   تولید
   ۱۱۷۴۵.۶۸۵۰
   9 1398
   تولید
   ۲۳۳.۲۶۷۳
   10 1398
   تولید
   ۳۲۲.۴۱۰۵
  • چاپ
  • گزارشات