سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات سالانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفسالعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   11384
   تولید
   ۶۸۱۵
   21385
   تولید
   ۷۱۶۵
   31386
   تولید
   ۷۳۵۳
   41387
   تولید
   ۷۹۲۰
   51388
   تولید
   ۸۲۸۸
   61389
   تولید
   ۹۶۴۹
   71390
   تولید
   ۱۰۴۰۲
   81391
   تولید
   ۱۲۵۸۵
   91392
   تولید
   ۱۵۴۵۷
   101393
   تولید
   ۱۶۷۰۱
   111394
   تولید
   ۱۵۷۶۴
   121395
   تولید
   ۱۷۴۴۴
   131396
   تولید
   ۱۹۸۸۰
   141397
   تولید
   ۲۵۲۵۴
   151398
   تولید
   ۲۷۸۷۶
   161399
   تولید
   ۲۵۵۵۴
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف سال عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 1399
   تولید
   ۱۹۳.۹۶۲۲
   2 1399
   تولید
   ۳۷۸.۹۲۱۶
   3 1399
   تولید
   ۲۹۲.۷۱۵۰
   4 1399
   تولید
   ۲۶۸۱۹.۹۷۸۸
   5 1399
   تولید
   ۱۹۶۱۱.۷۸۳۰
   6 1399
   تولید
   ۲۳۱.۱۱۳۰
   7 1399
   تولید
   ۹۸۸.۰۵۸۶
   8 1399
   تولید
   ۱۱۷۴۵.۶۸۵۰
   9 1398
   تولید
   ۲۳۳.۲۶۷۳
   10 1398
   تولید
   ۳۲۲.۴۱۰۵
  • چاپ
  • گزارشات