سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات سالانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفسالعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   11384
   تولید
   ۹۵۷۴
   21385
   تولید
   ۹۹۲۷
   31386
   تولید
   ۹۹۴۴
   41387
   تولید
   ۱۰۳۸۳
   51388
   تولید
   ۱۰۵۲۳
   61389
   تولید
   ۱۱۷۶۲
   71390
   تولید
   ۱۲۷۹۲
   81391
   تولید
   ۱۳۴۰۹
   91392
   تولید
   ۱۴۵۵۷
   101393
   تولید
   ۱۵۳۵۹
   111394
   تولید
   ۱۴۴۱۷
   121395
   تولید
   ۱۵۱۴۳
   131396
   تولید
   ۱۸۱۴۳
   141397
   تولید
   ۱۹۳۴۴
   151398
   تولید
   ۲۰۹۳۹
   161399
   تولید
   ۱۸۷۷۹
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف سال عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 1399
   تولید
   ۱۹۳.۹۶۲۲
   2 1399
   تولید
   ۳۷۸.۹۲۱۶
   3 1399
   تولید
   ۲۹۲.۷۱۵۰
   4 1399
   تولید
   ۲۶۸۱۹.۹۷۸۸
   5 1399
   تولید
   ۱۹۶۱۱.۷۸۳۰
   6 1399
   تولید
   ۲۳۱.۱۱۳۰
   7 1399
   تولید
   ۹۸۸.۰۵۸۶
   8 1399
   تولید
   ۱۱۷۴۵.۶۸۵۰
   9 1398
   تولید
   ۲۳۳.۲۶۷۳
   10 1398
   تولید
   ۳۲۲.۴۱۰۵
  • چاپ
  • گزارشات