سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۱۸۳۵
   2اردیبهشت
   تولید
   ۱۸۹۵
   3خرداد
   تولید
   ۱۹۳۶
   4تیر
   تولید
   ۱۷۷۵
   5مرداد
   تولید
   ۱۷۵۷
   6شهریور
   تولید
   ۲۰۰۴
   7مهر
   تولید
   ۱۹۲۲
   8آبان
   تولید
   ۱۹۷۳
   9آذر
   تولید
   ۲۰۰۱
   10دی
   تولید
   ۱۶۸۱
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 شهریور
   تولید
   ۱۹۳.۹۶۲۲
   2 فروردین
   تولید
   ۳۷۸.۹۲۱۶
   3 فروردین
   تولید
   ۲۹۲.۷۱۵۰
   4 دی
   تولید
   ۲۶۸۱۹.۹۷۸۸
   5 دی
   تولید
   ۱۹۶۱۱.۷۸۳۰
   6 فروردین
   تولید
   ۲۳۱.۱۱۳۰
   7 دی
   تولید
   ۹۸۸.۰۵۸۶
   8 فروردین
   تولید
   ۱۱۷۴۵.۶۸۵۰
   9 بهمن
   تولید
   ۲۳۳.۲۶۷۳
   10 خرداد
   تولید
   ۳۲۲.۴۱۰۵
  • چاپ
  • گزارشات