سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات سالانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفسالعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   11384
   تولید
   ۱۷۸
   21385
   تولید
   ۲۰۱
   31386
   تولید
   ۲۰۳
   41387
   تولید
   ۲۰۶
   51388
   تولید
   ۲۱۰
   61389
   تولید
   ۲۲۱
   71390
   تولید
   ۲۳۵
   81391
   تولید
   ۲۱۳
   91392
   تولید
   ۱۸۹
   101393
   تولید
   ۱۹۴
   111394
   تولید
   ۱۹۱
   121395
   تولید
   ۱۹۳
   131396
   تولید
   ۱۶۰
   141397
   تولید
   ۲۴۷
   151398
   تولید
   ۲۵۰
   161399
   تولید
   ۲۳۱
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف سال عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 1399
   تولید
   ۱۹۳.۹۶۲۲
   2 1399
   تولید
   ۳۷۸.۹۲۱۶
   3 1399
   تولید
   ۲۹۲.۷۱۵۰
   4 1399
   تولید
   ۲۶۸۱۹.۹۷۸۸
   5 1399
   تولید
   ۱۹۶۱۱.۷۸۳۰
   6 1399
   تولید
   ۲۳۱.۱۱۳۰
   7 1399
   تولید
   ۹۸۸.۰۵۸۶
   8 1399
   تولید
   ۱۱۷۴۵.۶۸۵۰
   9 1398
   تولید
   ۲۳۳.۲۶۷۳
   10 1398
   تولید
   ۳۲۲.۴۱۰۵
  • چاپ
  • گزارشات