سال جهش تولید
X
   
 
  • ارزشها

   ارزش ها

   1- حفظ حقوق و کرامت انسانی و عدالت اجتماعی
   2- توجه به ایمنی و سلامت کارکنان
   3- احترام به حقوق کلیه ذینفعان و مشتری مداری
   4- توجه به مناطق محروم، اشتغال زایی و پایبندی به حقوق جوامع محلی
   5- حفظ و صیانت از محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع تجدیدناپذیر و حقوق نسلهای آینده
   6- تعهد به اخلاق حرفه ای و احترام به مالکیت مادی و معنوی
   7- شفافیت در اطلاع رسانی و پاسخگویی