سال جهش تولید
X
   
 
    • افزایش بودجه اکتشافات معدنی درسال آینده در صورت نیاز