سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهـی فراخـوان ارزیابـی کیفی پیمانکـاران مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای - عملیـات ساخـت و نصـب دیـوار پیـش ساختـه بتنـی
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهـی فراخـوان ارزیابـی کیفی پیمانکـاران مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای - عملیـات ساخـت و نصـب دیـوار پیـش ساختـه بتنـی
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : منطقه آزاد اروند
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   با عنایت به قانون برگزاری مناقصات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «طرح احداث کارخانه تولید پترولیوم کک واقع در منطقه آزاد اروند» در نظر دارد جهت  انجام «عملیات احداث دیوار پیرامونی اراضی کارخانه تولید پترولیوم کک واقع در منطقه آزاد اروند به طول قریب به 3050 متر» نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط در رشته ابنیه با حداقل رتبه 5  معتبر که حداقل سه سال سابقه فعالیت در رشته مربوطه دارند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد، پس از واریز مبلغ 3000000 ریال (سه میلیون ریال) به حساب شماره 0108257130004 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 0137 و با ارائه معرفی نامه کتبی، اصل فیش واریزی  وگواهینامه صلاحیت معتبر فوق الذکر به آدرس ذیل مراجعه نمایند .
   1. کارفرما : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح احداث کارخانه تولید پترولیوم کک واقع در منطقه آزاد اروند) به نشانی: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39
   2. موضوع مناقصه: عملیات احداث دیوار پیرامونی اراضی کارخانه تولید پترولیوم کک واقع در منطقه آزاد اروند به طول قریب به 3050 متر
   3. نوع و مبلغ تضمین: یک فقره ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 750000000 ریال (هفتصد و پنجاه میلیون ریال) که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ پایان پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
   4. محل تامین منابع مالی : منابع داخلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   5. محل و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه شنبه مورخ 95/04/29 به آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طبقه یازدهم، دبیرخانه کمیسیون معاملات تلفن : 88842770
   5. محل و مهلت تسلیم اسناد: متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز مانند تصویر گواهینامه صلاحیت معتبر، تصویر اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات منتشره در روزنامه رسمی کشور، تصویر صورتهای مالی حسابرسی شده به همراه فرم های تکمیل شده و سایر مستندات مورد نیاز استعلام  ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را ممهور به مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه شنبه مورخ 95/05/19 به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان  آدرس مندرج در بند «4»  ارائه نمایند.
   6. مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می باشد.
   7. نام و نشانی مدیر طرح: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان ولیعصر، اتاق 302، دفتر طرح احداث کارخانه تولید پترولیوم کک
   پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب مقررات از شرکتهای حائز امتیاز دعوت به عمل خواهد آمد. پاکات »الف، ب، ج»
   مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را تحصیل ننمایند در قبال معرفی نامه کتبی و اخذ رسید عیناً به ایشان عودت می گردد.
   سازمان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایـع معدنـی ایـران
   طرح احداث کارخانه تولید پترولیوم کک واقع در منطقه آزاد اروند
    

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهـی فراخـوان ارزیابـی کیفی پیمانکـاران مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای - عملیـات ساخـت و نصـب دیـوار پیـش ساختـه بتنـی