سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (شماره مناقصه 356-ت/96) نوبت دوم
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (شماره مناقصه 356-ت/96) نوبت دوم
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : شهرستان کهنوج، کیلومتر25جاده کهنوج، بندرعباس، مجتمع تیتانیوم کهنوج
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد تهیه و نصب دیوار محوطه سایت، ساختمانهای نگهبانی و احداث سیل بند خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
   کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح تیتانیوم کهنوج)
   مبلغ برآورد کارفرما : 22 میلیارد ریال می باشد.
   محل و مدت اجرای کار: شهرستان کهنوج-کیلومتر25جاده کهنوج-بندرعباس-مجتمع تیتانیوم کهنوج و به مدت 6 ماه می باشد.
   نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآبند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی به مبلغ 1100 میلیون ریال به نفع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح تیتانیوم کهنوج)
   صلاحیت و حداقل رتبه پیمانکار: رتبه 3 معتبر در رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
   محل و زمان دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات : محل دریافت اسناد مناقصه تهران خیابان شریعتی خیابان سمیه پلاک 22 شرکت مهندسی مشاور کان /آذین از تاریخ 24/02/96 لغایت ساعت 16 مورخه 06/03/96 و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 16 مورخه 21/03/96 به آدرس فوق الذکر می باشد.
   مدت اعتبار پیشنهادات: پیشنهاد باید از هر حیث برای مدت 6 ماه بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر بوده و قابل تمدید باشد.
   تاریخ بازگشایی پاکات: پاکتهای محتوی پیشنهادها(الف و ب) در ساعت 10 صبح مورخ 22/03/1396 و پاکتهای "ج" در ساعت 10 صبح مورخه 27/03/1396 در محل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران باز و قرائت خواهد شد
   حد نصاب شرکت کنندگان جهت بازگشایی پاکات قیمت : 3 پیشنهاد می باشد
   هزینه تهیه اسناد: متقاضیان واجد شرایط می بایست جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ 2 میلیون ریال به حساب شماره 8-18197-21-1020 بانک پارسیان بنام شرکت مهندسین مشاور کان آذین واریز و نماینده متقاضی همراه با فیش واریزی و معرفی نامه رسمی به محل دریافت اسناد مراجعه نماید.(هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی باشد.)
   سایر شرایط: پاکت پیشنهادی مناقصه گرانی گشوده خواهد شد که حدنصاب امتیاز ارزیابی کیفی (60) را کسب نمایند.
   مناقصه گزار در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه نیاز به ذکر دلیلی باشد مختار است.
   سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (شماره مناقصه 356-ت/96) نوبت دوم