سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول - همراه با ارزیابی کیفی (شماره مناقصه 356-ت/96) - تهیه و نصب دیوار محوطه سایت، ساختمانهای نگهبانی و احداث سیل بند
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول - همراه با ارزیابی کیفی (شماره مناقصه 356-ت/96) - تهیه و نصب دیوار محوطه سایت، ساختمانهای نگهبانی و احداث سیل بند
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : شهرستان کهنوج-کیلومتر25جاده کهنوج-بندرعباس-مجتمع تیتانیوم کهنوج
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد تهیه و نصب دیوار محوطه سایت، ساختمانهای نگهبانی و احداث سیل بند خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
   کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح تیتانیوم کهنوج)
   مبلغ برآورد کارفرما : بالغ بر 22 میلیارد ریال می باشد.
   محل و مدت اجرای کار: شهرستان کهنوج-کیلومتر25جاده کهنوج-بندرعباس-مجتمع تیتانیوم کهنوج و به مدت 6 ماه
   می باشد.
   نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی به مبلغ 1100 میلیون ریال به نفع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح تیتانیوم کهنوج)
   صلاحیت و حداقل رتبه پیمانکار: رتبه 3 معتبر در رسته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه و صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
   محل و زمان دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات : محل دریافت اسناد مناقصه تهران، خیابان طالقانی، بین بهار و مفتح شماره 154، طبقه 5، طرح تیتانیوم کهنوج از روز دوشنبه مورخ 29/03/96 لغایت پایان وقت اداری روز یک شنبه (ساعت 16) مورخ 04/04/96 و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز یک شنبه (ساعت 16) مورخ 18/04/96 به آدرس تهران، خیابان طالقانی، بین بهار و مفتح شماره 154 طبقه 5 طرح تیتانیوم کهنوج می باشد.
   مدت اعتبار پیشنهادات: پیشنهاد باید از هر حیث برای مدت 6 ماه بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر بوده و قابل تمدید باشد.
   تاریخ بازگشایی پاکات: پاکتهای اسناد مناقصه در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 20/04/1396 در محل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بازگشایی و قرائت خواهد شد
   هزینه تهیه اسناد: متقاضیان واجد شرایط می بایست جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ 2 میلیون ریال به حساب شماره 0110046992005 بانک ملی شعبه پیام انقلاب بنام شرکت مهندسین مشاور کان آذین واریز و نماینده متقاضی همراه با فیش واریزی و معرفی نامه رسمی به محل دریافت اسناد مراجعه نماید.(هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی باشد.)
   سایر شرایط: پاکت پیشنهادی مناقصه گرانی گشوده خواهد شد که حدنصاب امتیاز ارزیابی کیفی (60) را کسب نمایند.
   مناقصه گزار در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه نیاز به ذکر دلیلی باشد مختار است.
   سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول - همراه با ارزیابی کیفی (شماره مناقصه 356-ت/96) - تهیه و نصب دیوار محوطه سایت، ساختمانهای نگهبانی و احداث سیل بند