سال جهش تولید
X
   
 
  • " عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی واحد صنعتی ساخت پایه کاتالیست های گاما آلومینا و کاتالیست در مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور و تعهد به تضمین فروش یا خرید محصول"
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : " عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی واحد صنعتی ساخت پایه کاتالیست های گاما آلومینا و کاتالیست در مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور و تعهد به تضمین فروش یا خرید محصول"
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : مرکز تحقیقات کاربرد موا د معدنی غرب کشور (تهران میدان فردوسی، خ سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پ 39)
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   "آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی"

   تمدید مهلت دریافت اسناد مناقصه

   پیرو آگهی مناقصه عمومی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان- مرکز تحقیقات کاربرد موا د معدنی غرب کشور جهت انجام " عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی واحد صنعتی ساخت پایه کاتالیست های گاما آلومینا و کاتالیست در مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور و تعهد به تضمین فروش یا خرید محصول" مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد و تعادل مورخ 29/06/96 و 30/06/96 و به شماره فراخوان 200963007000001 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ، نظر به استقبال بعمل آمده از سوی متقاضیان جهت شرکت در فراخوان مذکور و به منظور تسهیل در امر رقابت، مقرر گردید مهلت دریافت (خرید) اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تا تاریخ 30/07/1396 تمدید گردد.لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سه میلیون ریال در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.Setadiran.ir به حساب شماره 17315760 به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک سپه شعبه مرکزی کد 1نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

   1-کارفرما: ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان- مرکز تحقیقات کاربرد موا د معدنی غرب کشور (تهران میدان فردوسی، خ سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پ 39)

   2-شرایط حاکم بر مناقصه: دارا بودن حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه مرتبط با موضوع و تاییدیه معتبر صلاحیت فعالیت شرکت در رشته های مرتبط با کاتالیست و جاذب ها دارای مجوز از(موسسات مجاز و مورد پذیرش از طرف مرکز: پژوهشگاه صنعت نفت ، پژوهش فناوری پتروشیمی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، ستاد ویژه نانو فناوری ریاست جمهوری ، مراجع زیر مجموعه وزارت علوم ، مراکز تولیدی مرتبط بین المللی خارج از کشور .)

   3-موضوع مناقصه: " عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی واحد صنعتی ساخت پایه کاتالیست های گاما آلومینا و کاتالیست در مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور و تعهد به تضمین فروش یا خرید محصول"

   3-1 سفارش ساخت و خرید مواد اولیه و تجهیزات

   3-2 نصب و راه اندازی تجهیزات

   3-3 تولید صنعتی پایه کاتالیست و کاتالیست به ظرفیت kg/day 1000

   3-4 انتقال دانش فنی تولید پایه کاتالیست و کاتالیست (صنعتی )به کارکنان کارفرما

   3-5 تعهد به تضمین فروش یا خرید محصولات تولیدی و عقد قرارداد فروش تضمینی

   4- محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه: دریافت( خرید) اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 30/07/96 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تمدید

   می گردد.

   5-محل و مهلت تسلیم آسناد: متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز مانند تصویر گواهینامه یا تاییدیه صلاحیت معتبر مورد اشاره در بند2، تصویر اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات منتشره در روزنامه رسمی کشور، تصویر صورتهای مالی حسابرسی شده دو سال اخیر بهمراه فرم های تکمیل شده و سایر مستندات مورد نیاز استعلام ارزیابی کیفی را ممهور به مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز نموده و حداکثر تا ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ25/08/96 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت وارد و نسخه فیزیکی اسناد را به نشانی کارفرما به دبیرخانه کمیسیون معاملات ارائه نمایند.زمان بازگشایی پاکات استعلام ارزیابی کیفی روزدوشنبه مورخ29/08/96 می باشد.

   6-نوع و مبلغ تضمین: یک فقره ضمانت نامه بانکی بمبلغ 900،000،000(نهصد میلیون ریال) که توسط یکی از بانکهای مجاز کشورصادرو امضاء شده باشد و برای 3 ماه از تاریخ پایان پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.شرکت کنندگان می باید پس از مرحله ارزیابی کیفی و در صورت اخذ امتیازات لازم، تضمین شرکت در مناقصه را پس از درج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، داخل پاکت ((الف)) بصورت مهر و موم شده به همراه سایر اسناد تا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات تحویل نمایند.

   7-مدت اعتبار پیشنهادها: 3 ماه

   8- مدت اجرای کار: 4 ماه

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : " عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی واحد صنعتی ساخت پایه کاتالیست های گاما آلومینا و کاتالیست در مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور و تعهد به تضمین فروش یا خرید محصول"