سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی - تمدید مهلت دریافت(خرید) اسناد مناقصه
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی - تمدید مهلت دریافت(خرید) اسناد مناقصه
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   پیرو آگهی مناقصه عمومی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان- مرکز تحقیقات کاربرد موا د معدنی غرب کشور جهت انجام " عملیات طراحی، نصب، راه اندازی و انتقال دانش فنی واحد صنعتی ساخت پایه کاتالیست های گاما آلومینا و کاتالیست در مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور و تعهد به تضمین فروش یا خرید محصول" مندرج در روزنامه های صمت و اطلاعات مورخ 26/07/96 و 27/96/07 و به شماره فراخوان 200963007000001 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ، نظر به استقبال بعمل آمده از سوی متقاضیان جهت شرکت در فراخوان مذکور و به منظور تسهیل در امر رقابت، مقرر گردید مهلت دریافت (خرید) اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تا تاریخ 10/08/1396 تمدید گردد.لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سه میلیون ریال در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.Setadiran.ir به حساب شماره 17315760 به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک سپه شعبه مرکزی کد 1نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. لازم به ذکر است سایر شرایط و زمانبندی مندرج در آگهی های فوق الاشاره به قوت خود باقی است.

   نحوه ضمانت :

   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی - تمدید مهلت دریافت(خرید) اسناد مناقصه