سال جهش تولید
X
   
 
  • «آگهـی فـراخـوان مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای با ارزیابـی کیفـی» به منظور «ارائه خدمات نقلیه جهت انجام مأموریتها، سفرهای درون شهری و برون شهری و امور مربوط به نامه رسانی کارکنان»
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : «آگهـی فـراخـوان مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای با ارزیابـی کیفـی» به منظور «ارائه خدمات نقلیه جهت انجام مأموریتها، سفرهای درون شهری و برون شهری و امور مربوط به نامه رسانی کارکنان»
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد برای انتخاب پیمانکار به منظور «ارائه خدمات نقلیه جهت انجام مأموریتها، سفرهای درون شهری و برون شهری و امور مربوط به نامه رسانی کارکنان» از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از اشخاص حقوقی که دارای فعالیت ها و تخصص های مرتبط با امر فوق بوده و همچنین دارای گواهی صلاحیت در امور حمل و نقل و خدمات عمومی(نامه رسانی) از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی میباشند و تمایل به شرکت در مناقصه دارند، دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://www.setadiran.ir به شماره مناقصه 200963007000023 به شرح ذیل مراجعه نمایند.

   شایان ذکر است شاخصهای ارزیابی کیفی شرکتها و مدارک مورد نیاز جهت تکمیل و ارسال، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت اطلاع و بهره برداری لازم قرار داده شده است.بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

   در خاتمه خاطر نشان می سازد ارسال مدارک هیچ گونه تعهدی برای کارفرما در این خصوص ایجاد نمی‌نماید.سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در اسناد ارزیابی کیفی در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و متعاقبا از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.

   نـام و نشانـی کارفرمـا : تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   کدپستی: 14513-15816 تلفن: 88842857 نمابر 88307755 Email: support@imidro.gov.ir

   شرایـط متقاضـی : 1. دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 2. دارا بودن گواهی صلاحیت در امور حمل و نقل و خدمات عمومی(نامه رسانی) از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
   مـوضـوع : ارائه خدمات نقلیه جهت انجام ماموریتها، سفرهای درون شهری و برون شهری و امور مربوط به نامه رسانی کارکنان
   مـدت اجـرای کـار : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت یکسال شمسی می‌باشد.
   مدت اعتبـار پیشنهادهـا : 3 ماه پس از پایان تحویل پیشنهادها
   نـوع و مبلـغ تضمیـن شرکـت در مناقصـه : متقاضیانی که امتیاز لازم جهت شرکت در مناقصه را کسب نموده باشند موظف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه خواهند بود.
   محـل و مهلـت دریافـت اسنـاد : از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه شنبه مورخ 09/11/1396
   محـل و مهلـت تحویـل اسنـاد: پایان وقت اداری (ساعت 16) روز 4شنبه مورخ 26/11/1396 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir . متقاضیان می بایست پس از بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی در سامانه مزبور، نسبت به تحویل اصل فیزیک پاکات تا قبل از پایان مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه کمیسیون معاملات به آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39، طبقه یازدهم، دبیرخانه کمیسیون معاملات اقدام نمایند.

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران


   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : «آگهـی فـراخـوان مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای با ارزیابـی کیفـی» به منظور «ارائه خدمات نقلیه جهت انجام مأموریتها، سفرهای درون شهری و برون شهری و امور مربوط به نامه رسانی کارکنان»