سال جهش تولید
X
   
 
  • انتخاب پیمانکار به منظور «تامین نیروی انسانی خدمات و پشتیبانی سازمان جهت انجام امور مربوط به خدمات، آبدارخانه و متصدی امور دفتری» از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : انتخاب پیمانکار به منظور «تامین نیروی انسانی خدمات و پشتیبانی سازمان جهت انجام امور مربوط به خدمات، آبدارخانه و متصدی امور دفتری» از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار به منظور «تامین نیروی انسانی خدمات و پشتیبانی سازمان جهت انجام امور مربوط به خدمات، آبدارخانه و متصدی امور دفتری» از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای فعالیت ها و تخصص های مرتبط با امر فوق بوده و همچنین دارای گواهی صلاحیت معتبر در امور خدمات عمومی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می باشند وتمایل به شرکت در مناقصه فوق را دارند، دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره 200973007000007 مراجعه نمایند.

   نام و نشانی کارفرما : تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   کدپستی: 14513-15816، تلفن: 88842857 نمابر: 88307755 Email: support@imidro.gov.ir

   شرایط متقاضی : دارای گواهی صلاحیت معتبر در امور خدمات عمومی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نیز دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
   موضوع : تامین نیروی انسانی خدمات و پشتیبانی جهت انجام امور مربوط به خدمات، آبدارخانه و متصدی امور دفتری
   مدت اجرای کار : یکسال شمسی
   مدت اعتبار پیشنهادها : 3 ماه پس از پایان تحویل پیشنهادها
   نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : یک فقره سپرده به مبلغ 457895367 ریال (چهارصد و پنجاه و هفت میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار و سیصد و شصت و هفت ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.

   لذا از اشخاص واجد صلاحیت که مایل به شرکت در مناقصه هستند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد، پس از واریز مبلغ 000/000/1 ریال ( یک میلیون ریال) به شماره حساب 17315760در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک سپه شعبه مرکزی کد «1» در سامانه تدارکات الکترونیک دولت نسبت به خرید اسناد مراجعه نمایند.

   محل و مهلت دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز 4شنبه مورخ 97.03.02 سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir
   محل و مهلت تحویل اسناد : پایان وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه مورخ 97.03.20 سامانه تدارکات الکترونیک دولت. متقاضیان باید پس از درج اسناد در سامانه مزبور نسبت به تحویل فیزیک آن تا پایان مهلت مقرر به کارفرما به آدرس مندرج در بند «1» مراجعه نمایند.
   زمان و محل گشایش پیشنهادها : روز دوشنبه مورخ 97.03.21 ساعت 10 صبح سالن جلسات طبقه دوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران


   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : انتخاب پیمانکار به منظور «تامین نیروی انسانی خدمات و پشتیبانی سازمان جهت انجام امور مربوط به خدمات، آبدارخانه و متصدی امور دفتری» از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای