سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهـی فراخــوان مناقصـه عمومـی یک مرحلــه ای انجـام امور خدمــات عمومــی و پشتیبانــی
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : آگهـی فراخــوان مناقصـه عمومـی یک مرحلــه ای انجـام امور خدمــات عمومــی و پشتیبانــی حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهـی فراخــوان مناقصـه عمومـی یک مرحلــه ای انجـام امور خدمــات عمومــی و پشتیبانــی
   واحد منتشر کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ تاریخ آخرین تغییرات :
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه :
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران- میدان فردوسی – خیابان سپهبدقرنی- نبش کوچه شریف – پلاک 39- طبقه هشتم
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
   مهلت ارسال پیشنهاد : تاریخ بازگشایی پیشنهادها :
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی وپشتیبانی واحدهای اداری،کارگاهی،آزمایشگاهی و دستگاهها و تجهیزات مربوطه را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه با واریز الکترونیکی مبلغ 500000 ریال به حساب شماره 17315760 بانک سپه شعبه مرکزی تهران کد «1» به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره مناقصه 200973007000042 مراجعه نمایند.

   کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران) به آدرس: تهران، میدان فردوسی ، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39 ، طبقه11 (دبیرخانه کمیسیون معاملات)

   موضوع مناقصه: انجام امور خدمات عمومی وپشتیبانی واحدهای اداری،کارگاهی،آزمایشگاهی و دستگاهها و تجهیزات مربوطه در مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران
   نوع و مبلغ تضمین: یک فقره ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به مبلغ نهصد و نود و پنج میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار و هفتصد و نه ریال (995486709 ریال) که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید برای سه ماه دیگر باشد.
   محل و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت16) روز 4شنبه مورخ 97.08.09 به آدرس سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir)
   محل تسلیم اسناد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) روز شنبه مورخ 97.08.26 به آدرس سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir)، همچنین متقاضیان می بایست فیزیک پاکتهای اسناد مناقصه مزبور را به دبیرخانه کمیسیون معاملات به آدرس مندرج در بند «1» تحویل نمایند.
   زمان و مکان بازگشایی پاکات: زمان بازگشایی پاکات رو ز یکشنبه مورخ 97.08.27 ساعت 14:00 سالن جلسات طبقه دوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می باشد.


   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهـی فراخــوان مناقصـه عمومـی یک مرحلــه ای انجـام امور خدمــات عمومــی و پشتیبانــی