سال جهش تولید
X
   
 
  • «آگهـی فراخــوان تجدید مناقصـه عمومـی یک مرحلــه ای انجـام امور خدمــات عمومــی و پشتیبانــی» مرکـز تحقیقـات فـرآوری مـواد معدنـی ایـران
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : «آگهـی فراخــوان تجدید مناقصـه عمومـی یک مرحلــه ای انجـام امور خدمــات عمومــی و پشتیبانــی» مرکـز تحقیقـات فـرآوری مـواد معدنـی ایـران
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی وپشتیبانی واحدهای اداری،کارگاهی،آزمایشگاهی و دستگاهها و تجهیزات مربوطه را از طریق تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه با واریز الکترونیکی مبلغ 500000 ریال به حساب شماره 4101053730232229 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نامه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره مناقصه 2098003007000074 مراجعه نمایند.

   کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران) به آدرس: تهران، میدان فردوسی ، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39 ، طبقه11 (دبیرخانه کمیسیون معاملات)

   موضوع تجدید مناقصه: انجام امور خدمات عمومی وپشتیبانی واحدهای اداری،کارگاهی،آزمایشگاهی و دستگاهها و تجهیزات مربوطه در مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران

   نوع و مبلغ تضمین: یک فقره ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به مبلغ 1376129351 ریال ( یک میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون و صد و بیست و نه هزار و سیصد و پنجاه و یک ریال ) که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید برای سه ماه دیگر باشد.
   محل و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت12) روز پنجشنبه مورخ 98.11.17 به آدرس سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir)

   محل تسلیم اسناد : تا پایان وقت اداری (ساعت12) روز چهارشنبه مورخ 98.11.30 به آدرس سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir)، همچنین متقاضیان می بایست فیزیک پاکتهای اسناد مناقصه مزبور را به دبیرخانه کمیسیون معاملات به آدرس مندرج در بند «1» تحویل نمایند.

   زمان و مکان بازگشایی پاکات: زمان بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ 98.11.30 ساعت 14:00 سالن جلسات طبقه دوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می باشد.

   سـازمـان توسعـه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران

   مرکز تحقیقـات فـرآوری مــواد معدنـی ایــران


   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : «آگهـی فراخــوان تجدید مناقصـه عمومـی یک مرحلــه ای انجـام امور خدمــات عمومــی و پشتیبانــی» مرکـز تحقیقـات فـرآوری مـواد معدنـی ایـران