سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات نقلیه جهت انجام ماموریتها، سفرهای درون شهری و برون شهری کارکنان و امورمربوط به نامه رسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات نقلیه جهت انجام ماموریتها، سفرهای درون شهری و برون شهری کارکنان و امورمربوط به نامه رسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد برای انتخاب پیمانکار به منظور " ارائه خدمات نقلیه جهت انجام ماموریتها، سفرهای درون شهری و برون شهری و امور مربوط به نامه رسانی سازمان"خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از اشخاص حقوقی که دارای فعالیت ها و تخصص های مرتبط با امر فوق بوده و همچنین دارای گواهی تعیین صلاحیت معتبر شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی ، فنی و مهندسی در امور حمل و نقل و خدمات عمومی(نامه رسانی) از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه معتبر صلاحیت ایمنی پیمانکار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند وتمایل به شرکت در مناقصه دارند، دعوت به عمل می‌آید از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت 16) روزسه شنبه مورخ 98.12.06 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://www.setadiran.ir به شماره 2098003007000078 مراجعه نمایند.

   نام و نشانی کارفرما : تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   کدپستی: 14513-15816، تلفن: 88842770 نمابر 88842794 Email: support@imidro.gov.ir

   شرایط متقاضی : دارا بودن گواهی تعیین صلاحیت معتبر شرکتهای خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی در امور حمل و نقل و خدمات عمومی(نامه رسانی) از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نیز دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
   موضوع : ارائه خدمات نقلیه جهت انجام ماموریتها، سفرهای درون شهری و برون شهری و امور مربوط به نامه رسانی سازمان
   مدت اجرای کار : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت یکسال شمسی می‌باشد.
   مدت اعتبار پیشنهادها : 3 ماه پس از پایان تحویل پیشنهادها
   نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : یک فقره ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به مبلغ 142950000 ریال (یک میلیارد و چهارصدوبیست و نه میلیون و پنجاه هزار ریال) که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید برای سه ماه دیگر باشد.
   محل و مهلت دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه شنبه مورخ 98.12.06 سامانه تدارکات الکترونیک دولت

   محل و مهلت تحویل اسناد : پایان وقت اداری (سات 16) روز چهارشنبه مورخ 98.12.12 سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس مندرج در بند «7». مناقصه گران علاوه بر بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می بایست اصل اسناد را داخل پاکتهای مربوطه قرار داده و پس از مهر و موم داخل پاکت واحد گذاشته و در مهلت تعیین شده به دبیرخانه کمیسیون معاملات به آدرس مندرج در بند «1» تحویل نمایند.
   زمان و محل گشایش پیشنهادها : روز شنبه مورخ 98.12.24 ساعت 10:00 سالن جلسات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران


   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات نقلیه جهت انجام ماموریتها، سفرهای درون شهری و برون شهری کارکنان و امورمربوط به نامه رسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران