سال جهش تولید
X
   
 
  • "آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 23-8-1400-IMI" - انجام عملیات ساماندهـی مسیل پل رچکـو در تقاطع خـط لوله انتقال آب 500 میلی متری به مجتمع سنگ آهن سنگان
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : "آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 23-8-1400-IMI" - انجام عملیات ساماندهـی مسیل پل رچکـو در تقاطع خـط لوله انتقال آب 500 میلی متری به مجتمع سنگ آهن سنگان
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : مجتمـع سنـگ آهـن سنگـان
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحلـه‌ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) با موضوع "انجام عملیات ساماندهی مسیل پل رچکو در تقاطع خط لوله انتقال آب 500 میلی متـری به مجتمع سنگ آهن سنگان" را به شرح زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از علاقمـندان واجد شرایط دعـوت به عمـل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکـی دولـت به آدرس www.setadiran.com
   (شماره مناقصه ۲۰۰۰۰۰۳۰۰۷۰۰۰۰74) مراجعه نمایند.

   1- نام و نشانی مناقصه گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنـی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچـه دهـخدا، پلاک 39 کدپستی: 14513-15816
   تلفن: 88829181-021

   2- موضوع مناقصه: انجام عملیات ساماندهـی مسیل پل رچکـو در تقاطع خـط لوله انتقال آب 500 میلی متری به مجتمع سنگ آهن سنگان.

   3- مدت اجرای کار: 8 ماه شمسی.

   4- مدت اعتبار پیشنهادها: 180 روز از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها.

   5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه): فیش بانکـی واریز نقدی و یا تودیع یک فقره ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ000ر000ر450ر2 ریال که برای مدت 3 ماه اعتبار داشته و برای 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد (ضمانت نامه باید دارای شماره سپام بوده و نباید هیچ گونه شرطی از سوی بانک در ضمانت نامه درج گردد).

   6- مهلت زمانی و محل دریافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهـی لغایت ساعت (17) روز چهارشنبه مورخ 1400.08.19 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران) در دسترس خواهد بود.

   7- مهلت زمانی و محل ارائه پیشنهاد و زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: اسناد و مدارک مناقصه باید پس از ثبت مهر و امضای الکترونیکی حـداکثر تا ساعت (14:30) روز یکشنبه مـورخ 1400.08.30 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) بارگذاری شده و از طریق آن سامانه ارسال شوند. فقط اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت "الف") می بایست علاوه بر بارگـذاری در سامانه مذکور، ظرف مهلت فوق الذکر به صورت فیزیکی و مهر و موم شده به آدرس مناقصه گزار (مندرج در بند ۱) تحویل گردد. شایان ذکر است که جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ساعت (13:30) روز دوشنبه به تاریخ 1/9/1400 برگزار خواهد شد.

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : "آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 23-8-1400-IMI" - انجام عملیات ساماندهـی مسیل پل رچکـو در تقاطع خـط لوله انتقال آب 500 میلی متری به مجتمع سنگ آهن سنگان