سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی مزایده عمومی شماره یک در خصوص فروش محصولات پایه آلومینایی پیلوت آذر شهر
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ از ﻧﻔﻠﻴﻦ ﺳﻴﻨﺖ حوزه مناقصه/مزایده : ﻓﺮوش ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﻳﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻫﻴﺪرو اﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در ﻛﻴﺴﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ 20kgﺑﻤﻴﺰان 145 ﺗﻦ
   نوع مناقصه/مزایده : مزایده شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی مزایده عمومی شماره یک در خصوص فروش محصولات پایه آلومینایی پیلوت آذر شهر
   واحد منتشر کننده : رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ از ﻧﻔﻠﻴﻦ ﺳﻴﻨﺖ
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : ﺗﺒﺮﻳﺰ – ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ- ﻓﻠﻜﻪ ﺑﺎرﻧﺞ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ – ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
   مبلغ ضمانت(ریال) : 30/000/000
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات : ---
   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
    فایل های مناقصات
    
   222222222.pdf132.99  کیلوبایت
   تصویر اگهی : آگهی مزایده عمومی شماره یک در خصوص فروش محصولات پایه آلومینایی پیلوت آذر شهر