سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1
   تولید
   ۲۱۳.۴۱۶۰
   2
   تولید
   ۴۱۰.۶۱۷۵
   3
   تولید
   ۳۲۴.۱۶۱۰
   4
   تولید
   ۲۹۲۵۴.۵۱۶۳
   5
   تولید
   ۲۱۴۹۷.۴۴۹۰
   6
   تولید
   ۲۵۵.۷۸۰۰
   7
   تولید
   ۱۰۸۷.۳۷۹۱
   8
   تولید
   ۱۲۸۷۷.۲۱۴۰
   9
   تولید
   ۲۳۳.۲۶۷۳
   10
   تولید
   ۳۲۲.۴۱۰۵
  • چاپ
  • گزارشات