سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   11
   تولید
   ۳۰۴.۴۴۶۰
   12
   تولید
   ۲۹۶۴۴.۹۸۹۲
   13
   تولید
   ۲۱۹۶۰.۰۵۲۰
   14
   تولید
   ۲۵۰.۱۳۰۰
   15
   تولید
   ۱۱۷۰.۷۲۷۸
   16
   تولید
   ۱۳۴۵۳.۷۳۶۵
   17
   تولید
   ۲۳۷.۵۶۲۶
   18
   تولید
   ۳۷۸.۳۵۹۰
   19
   تولید
   ۳۱۳.۷۸۴۰
   20
   تولید
   ۲۶۰۲۴.۶۴۷۰
  • چاپ
  • گزارشات