سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   101
   تولید
   ۱۰۳۸۲.۵۴۱۰
   102
   تولید
   ۲۰۶.۱۰۰۷
   103
   تولید
   ۸۳۵.۳۹۳۹
   104
   تولید
   ۱۱۴۰۲.۸۰۳۰
   105
   تولید
   ۱۷۶.۸۹۹۰
   106
   تولید
   ۲۰۲.۷۸۰۰
   107
   تولید
   ۲۵۱.۴۸۶۱
   108
   تولید
   ۷۳۵۲.۹۷۴۰
   109
   تولید
   ۹۹۴۴.۴۳۹۰
   110
   تولید
   ۲۰۳.۰۰۳۳
  • چاپ
  • گزارشات