سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   111
   تولید
   ۸۱۸.۵۵۷۲
   112
   تولید
   ۱۱۵۷۴.۲۷۵۰
   113
   تولید
   ۱۶۷.۷۸۳۰
   114
   تولید
   ۲۰۵.۴۶۲۰
   115
   تولید
   ۲۴۴.۱۲۴۱
   116
   تولید
   ۷۱۶۴.۶۳۹۵
   117
   تولید
   ۹۸۳۳.۶۱۲۰
   118
   تولید
   ۲۰۰.۸۰۰۲
   119
   تولید
   ۷۲۸.۹۷۳۸
   120
   تولید
   ۱۰۶۶۵.۱۲۴۰
  • چاپ
  • گزارشات