سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   121
   تولید
   ۱۳۰.۱۰۰۰
   122
   تولید
   ۲۱۸.۷۵۴۰
   123
   تولید
   ۲۲۷.۲۲۹۰
   124
   تولید
   ۶۸۱۵.۴۹۵۰
   125
   تولید
   ۹۲۸۳.۱۵۹۰
   126
   تولید
   ۱۷۸.۰۳۵۰
   127
   تولید
   ۴۶۶.۵۳۱۰
   128
   تولید
   ۹۵۷۹.۳۱۰۰
  • چاپ
  • گزارشات