سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   21
   تولید
   ۲۰۲۲۵.۱۷۹۰
   22
   تولید
   ۲۴۷.۳۸۴۴
   23
   تولید
   ۱۱۷۴.۴۸۶۱
   24
   تولید
   ۱۲۵۸۶.۱۸۹۲
   25
   تولید
   ۲۴۰.۱۶۷۵
   26
   تولید
   ۴۴۳.۲۵۵۰
   27
   تولید
   ۲۰۱.۲۳۴۲
   28
   تولید
   ۲۰۷۰۹.۸۱۴۲
   29
   تولید
   ۱۸۵۷۲.۱۳۲۰
   30
   تولید
   ۱۶۰.۱۲۷۷
  • چاپ
  • گزارشات