سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   31
   تولید
   ۱۱۴۱.۱۸۸۹
   32
   تولید
   ۱۲۰۷۳.۷۲۰۸
   33
   تولید
   ۲۳۵.۰۸۰۵
   34
   تولید
   ۴۳۸.۸۱۴۰
   35
   تولید
   ۲۲۵.۰۷۵۰
   36
   تولید
   ۱۸۱۴۶.۰۱۹۸
   37
   تولید
   ۱۵۱۴۳.۲۸۶۰
   38
   تولید
   ۱۹۳.۰۲۷۷
   39
   تولید
   ۱۰۷۲.۸۶۳۸
   40
   تولید
   ۱۱۴۲۶.۰۴۰۳
  • چاپ
  • گزارشات