سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   41
   تولید
   ۲۴۱.۳۶۷۷
   42
   تولید
   ۴۴۷.۷۴۸۰
   43
   تولید
   ۲۳۲.۹۴۹۷
   44
   تولید
   ۱۶۱۱۷.۳۱۵۸
   45
   تولید
   ۱۴۴۱۶.۹۳۶۰
   46
   تولید
   ۱۹۰.۶۸۵۴
   47
   تولید
   ۹۷۹.۶۵۰۲
   48
   تولید
   ۱۱۵۱۱.۷۶۸۰
   49
   تولید
   ۲۵۱.۲۸۵۳
   50
   تولید
   ۴۳۲.۹۳۷۰
  • چاپ
  • گزارشات