سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   51
   تولید
   ۲۳۱.۶۵۵۱
   52
   تولید
   ۱۷۱۸۸.۳۷۷۱
   53
   تولید
   ۱۵۳۵۹.۴۳۴۰
   54
   تولید
   ۱۹۳.۵۹۹۷
   55
   تولید
   ۷۹۵.۶۵۸۷
   56
   تولید
   ۱۳۱۷۲.۰۵۶۸
   57
   تولید
   ۲۴۸.۵۵۰۶
   58
   تولید
   ۴۱۶.۹۰۵۰
   59
   تولید
   ۲۲۴.۰۷۴۵
   60
   تولید
   ۱۵۴۵۶.۵۹۹۷
  • چاپ
  • گزارشات