سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   61
   تولید
   ۱۴۵۵۷.۴۲۲۰
   62
   تولید
   ۱۸۸.۵۷۴۳
   63
   تولید
   ۷۸۲.۸۶۵۶
   64
   تولید
   ۱۲۹۰۳.۵۵۰۰
   65
   تولید
   ۲۲۷.۶۸۸۲
   66
   تولید
   ۳۹۲.۷۰۹۵
   67
   تولید
   ۲۵۹.۶۰۵۶
   68
   تولید
   ۱۲۵۸۵.۴۲۳۷
   69
   تولید
   ۱۳۴۰۸.۶۸۵۰
   70
   تولید
   ۲۱۳.۴۷۵۷
  • چاپ
  • گزارشات