سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   71
   تولید
   ۸۲۰.۹۵۷۳
   72
   تولید
   ۱۳۸۰۹.۲۱۱۷
   73
   تولید
   ۲۳۳.۲۳۰۶
   74
   تولید
   ۳۷۵.۱۲۷۰
   75
   تولید
   ۲۶۸.۴۳۱۱
   76
   تولید
   ۱۰۴۰۲.۲۱۸۰
   77
   تولید
   ۱۲۷۹۱.۷۸۶۰
   78
   تولید
   ۲۳۵.۰۱۶۰
   79
   تولید
   ۹۰۰.۹۰۹۲
   80
   تولید
   ۱۳۱۵۳.۱۴۵۱
  • چاپ
  • گزارشات