سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   81
   تولید
   ۲۳۶.۴۷۵۹
   82
   تولید
   ۳۲۱.۶۸۱۷
   83
   تولید
   ۲۸۱.۷۱۹۵
   84
   تولید
   ۹۶۴۹.۱۲۲۰
   85
   تولید
   ۱۱۷۶۲.۱۸۶۰
   86
   تولید
   ۲۲۱.۱۲۶۷
   87
   تولید
   ۸۸۳.۰۸۴۴
   88
   تولید
   ۱۲۹۲۳.۷۶۴۶
   89
   تولید
   ۲۱۰.۳۸۴۷
   90
   تولید
   ۲۸۴.۷۷۴۳
  • چاپ
  • گزارشات