سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات فصلی به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیففصلعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف فصل عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   91
   تولید
   ۲۶۱.۲۴۱۷
   92
   تولید
   ۸۲۸۸.۴۹۷۰
   93
   تولید
   ۱۰۵۲۳.۲۳۳۰
   94
   تولید
   ۲۱۰.۲۵۴۲
   95
   تولید
   ۸۸۰.۸۴۹۰
   96
   تولید
   ۱۱۴۶۰.۶۴۸۲
   97
   تولید
   ۲۰۰.۰۴۱۷
   98
   تولید
   ۲۴۸.۲۶۶۰
   99
   تولید
   ۲۵۰.۵۸۶۷
   100
   تولید
   ۷۹۲۰.۰۱۵۰
  • چاپ
  • گزارشات