سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات سالانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفسالعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   11384
   تولید
   ۴۶۷
   21385
   تولید
   ۷۲۹
   31386
   تولید
   ۸۱۹
   41387
   تولید
   ۸۳۵
   51388
   تولید
   ۸۸۱
   61389
   تولید
   ۸۸۳
   71390
   تولید
   ۹۰۱
   81391
   تولید
   ۸۲۱
   91392
   تولید
   ۷۸۳
   101393
   تولید
   ۷۹۶
   111394
   تولید
   ۹۸۰
   121395
   تولید
   ۱۰۷۳
   131396
   تولید
   ۱۱۴۱
   141397
   تولید
   ۱۱۸۰
   151398
   تولید
   ۱۱۸۰
   161399
   تولید
   ۱۲۰۰
   171400
   تولید
   ۳۹۹
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف سال عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 1400
   تولید
   ۷۵.۳۹۶۳
   2 1400
   تولید
   ۱۲۶.۸۵۱۷
   3 1400
   تولید
   ۱۲۱.۱۱۱۰
   4 1400
   تولید
   ۱۱۰۱۷.۴۰۶۰
   5 1400
   تولید
   ۷۶۷۵.۲۸۶۳
   6 1400
   تولید
   ۹۷.۱۱۲۰
   7 1400
   تولید
   ۳۹۵.۸۴۷۳
   8 1400
   تولید
   ۴۵۲۰.۳۶۲۸
   9 1399
   تولید
   ۲۳۱.۶۱۲۰
   10 1399
   تولید
   ۴۴۴.۲۳۶۰
  • چاپ
  • گزارشات