سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات سالانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفسالعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   11384
   تولید
   ۲۲۷
   21385
   تولید
   ۲۴۴
   31386
   تولید
   ۲۵۱
   41387
   تولید
   ۲۵۱
   51388
   تولید
   ۲۶۱
   61389
   تولید
   ۲۸۲
   71390
   تولید
   ۲۶۸
   81391
   تولید
   ۲۶۰
   91392
   تولید
   ۲۲۴
   101393
   تولید
   ۲۳۲
   111394
   تولید
   ۲۳۳
   121395
   تولید
   ۲۲۵
   131396
   تولید
   ۲۰۱
   141397
   تولید
   ۳۱۴
   151398
   تولید
   ۳۰۴
   161399
   تولید
   ۳۵۶
   171400
   تولید
   ۱۲۱
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف سال عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 1400
   تولید
   ۷۵.۳۹۶۳
   2 1400
   تولید
   ۱۲۶.۸۵۱۷
   3 1400
   تولید
   ۱۲۱.۱۱۱۰
   4 1400
   تولید
   ۱۱۰۱۷.۴۰۶۰
   5 1400
   تولید
   ۷۶۷۵.۲۸۶۳
   6 1400
   تولید
   ۹۷.۱۱۲۰
   7 1400
   تولید
   ۳۹۵.۸۴۷۳
   8 1400
   تولید
   ۴۵۲۰.۳۶۲۸
   9 1399
   تولید
   ۲۳۱.۶۱۲۰
   10 1399
   تولید
   ۴۴۴.۲۳۶۰
  • چاپ
  • گزارشات