سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات سالانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفسالعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   11384
   تولید
   ۹۹۶۴
   21385
   تولید
   ۱۰۸۵۷
   31386
   تولید
   ۱۱۶۰۴
   41387
   تولید
   ۱۱۴۰۳
   51388
   تولید
   ۱۱۴۶۱
   61389
   تولید
   ۱۲۹۲۴
   71390
   تولید
   ۱۳۱۵۳
   81391
   تولید
   ۱۳۸۰۹
   91392
   تولید
   ۱۲۹۰۴
   101393
   تولید
   ۱۳۱۷۲
   111394
   تولید
   ۱۱۵۱۲
   121395
   تولید
   ۱۱۴۲۶
   131396
   تولید
   ۱۲۰۷۴
   141397
   تولید
   ۱۲۵۸۶
   151398
   تولید
   ۱۴۳۰۵
   161399
   تولید
   ۱۴۹۵۹
   171400
   تولید
   ۱۴۲۱۵
   181401
   تولید
   ۳۸۶۵
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف سال عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 1401
   تولید
   ۶۲.۲۹۰۸
   2 1401
   تولید
   ۹۷.۵۹۰۶
   3 1401
   تولید
   ۹۲.۰۷۱۰
   4 1401
   تولید
   ۹۲۳۴.۶۵۳۶
   5 1401
   تولید
   ۶۸۶۳.۷۸۰۲
   6 1401
   تولید
   ۷۵.۴۸۵۰
   7 1401
   تولید
   ۳۲۲.۹۳۹۴
   8 1401
   تولید
   ۳۷۵۶.۹۰۷۰
   9 1400
   تولید
   ۲۳۰.۶۸۱۸
   10 1400
   تولید
   ۳۶۵.۰۳۹۴
  • چاپ
  • گزارشات