سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات سالانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفسالعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   11384
   تولید
   ۱۳۰
   21385
   تولید
   ۱۶۸
   31386
   تولید
   ۱۷۷
   41387
   تولید
   ۲۰۰
   51388
   تولید
   ۲۱۰
   61389
   تولید
   ۲۳۶
   71390
   تولید
   ۲۳۳
   81391
   تولید
   ۲۲۸
   91392
   تولید
   ۲۴۹
   101393
   تولید
   ۲۵۱
   111394
   تولید
   ۲۴۱
   121395
   تولید
   ۲۳۵
   131396
   تولید
   ۲۴۰
   141397
   تولید
   ۲۳۸
   151398
   تولید
   ۲۳۳
   161399
   تولید
   ۲۳۲
   171400
   تولید
   ۷۵
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف سال عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 1400
   تولید
   ۷۵.۳۹۶۳
   2 1400
   تولید
   ۱۲۶.۸۵۱۷
   3 1400
   تولید
   ۱۲۱.۱۱۱۰
   4 1400
   تولید
   ۱۱۰۱۷.۴۰۶۰
   5 1400
   تولید
   ۷۶۷۵.۲۸۶۳
   6 1400
   تولید
   ۹۷.۱۱۲۰
   7 1400
   تولید
   ۳۹۵.۸۴۷۳
   8 1400
   تولید
   ۴۵۲۰.۳۶۲۸
   9 1399
   تولید
   ۲۳۱.۶۱۲۰
   10 1399
   تولید
   ۴۴۴.۲۳۶۰
  • چاپ
  • گزارشات