سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   1 شهریور
   تولید
   ۲۳۰.۶۸۱۸
   2 آبان
   تولید
   ۳۶۵.۰۳۹۴
   3 دی
   تولید
   ۳۴۷.۹۷۸۰
   4 خرداد
   تولید
   ۳۱۱۴۳.۴۴۲۵
   5 مرداد
   تولید
   ۲۲۷۱۴.۴۱۶۷
   6 مرداد
   تولید
   ۲۸۵.۰۱۱۰
   7 خرداد
   تولید
   ۱۲۰۸.۴۸۰۳
   8 تیر
   تولید
   ۱۳۴۴۱.۷۱۰۰
   9 اردیبهشت
   تولید
   ۲۳۱.۶۱۲۰
   10 اسفند
   تولید
   ۴۴۴.۲۳۶۰
  • چاپ
  • گزارشات