سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۱۹
   2اردیبهشت
   تولید
   ۱۹
   3خرداد
   تولید
   ۱۸
   4تیر
   تولید
   ۱۹
   5مرداد
   تولید
   ۲۱
   6شهریور
   تولید
   ۲۰
   7مهر
   تولید
   ۲۰
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   131 شهریور
   تولید
   ۲۲۷.۲۲۹۰
   132 آذر
   تولید
   ۶۸۱۵.۴۹۵۰
   133 بهمن
   تولید
   ۹۲۸۳.۱۵۹۰
   134 آبان
   تولید
   ۱۷۸.۰۳۵۰
   135 مهر
   تولید
   ۴۶۶.۵۳۱۰
   136 اردیبهشت
   تولید
   ۹۵۷۹.۳۱۰۰
  • چاپ
  • گزارشات