سال جهش تولید
X
   
 
  • جستجو
  • نمودار
  • آمار عملیات ماهانه به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیفماهعملیات
   نوع عملیاتعملکرد (هزارتن)
   1فروردین
   تولید
   ۱۹
   2اردیبهشت
   تولید
   ۱۹
   3خرداد
   تولید
   ۱۸
   4تیر
   تولید
   ۱۹
  • آمار عملیات به تفکیک گروه محصول
     خروجی اکسل
   ردیف ماه عملیات
   نوع عملیات عملکرد (هزارتن)
   21 اردیبهشت
   تولید
   ۲۱۹۶۰.۰۵۲۰
   22 آبان
   تولید
   ۲۵۰.۱۳۰۰
   23 بهمن
   تولید
   ۱۱۷۰.۷۲۷۸
   24 دی
   تولید
   ۱۳۴۵۳.۷۳۶۵
   25 اردیبهشت
   تولید
   ۲۳۷.۵۶۲۶
   26 خرداد
   تولید
   ۳۷۸.۳۵۹۰
   27 آذر
   تولید
   ۳۱۳.۷۸۴۰
   28 مهر
   تولید
   ۲۶۰۲۴.۶۴۷۰
   29 آذر
   تولید
   ۲۰۲۲۵.۱۷۹۰
   30 تیر
   تولید
   ۲۴۷.۳۸۴۴
  • چاپ
  • گزارشات